Biuro rachunkowe TAX-LEX sp. z o.o. sp. k. | ul. Podstarościch 6, 01-573 Warszawa | tel.: +48 608 123 354 | kancelaria@tax-lex.eu | Zapraszamy

Wniosek o umorzenie pożyczki jest już niepotrzebny – Tarcza antykryzysowa 4.0

W dniu 22 czerwca 2020 r., Prezydent RP podpisał „ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19” określaną jako Tarcza antykryzysowa 4.0. Ustawa zmieniła zasady umarzania pożyczek udzielanych przez urzędy pracy.

Przed wejściem w życie ww. ustawy przepis art. 15zzd Tarczy Antykryzysowej, przewidywał dwa warunki umorzenia pożyczki:

  • prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,
  • złożenie wniosku o umorzenie pożyczki.

Na skutek przyjętych zmian uchylono drugi z warunków i przedsiębiorcy nie muszą już składać wniosków o umorzenie pożyczki. W razie spełnienia przez przedsiębiorcę jedynego warunku – prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy – umorzenie zobowiązania z tytułu pożyczki nastąpi automatycznie, z mocy prawa.

Regulacja w brzmieniu do 24.06.2020 r.

Art. 15zzd ust. 7 Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Zmieniony przepis obowiązujący od 24.06.2020 r.

Art. 15zzd ust. 7 Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Weryfikacji dokonywać będzie urząd pracy za pomocą Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Przepisy przejściowe
Zgodnie z art. 97 omawianej ustawy nowe zasady będą obowiązywały w stosunku do wszystkich pożyczek udzielonych przez urzędy pracy, tj:

  • udzielonych po wejściu w życie nowelizacji.
  • udzielonych przed wejściem w życie nowelizacji (wymóg złożenia wniosku o umorzenie pożyczki zostanie usunięty z już zawartych umów z mocy prawa, bez dodatkowych aneksów).
  • tych, o które wnioski zostały złożone przed nowelizacją i zostały rozpatrzone po wejściu w życie nowelizacji (bez konieczności modyfikowania wniosków).

Warto jednocześnie wspomnieć, że na mocy dodanego ust. 11. w art. 15zzd wyłączono spod egzekucji sądowej i administracyjnej środki pochodzące z pożyczki 5000 zł. Środki te stały się tym samym wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. W przypadku uprzedniego zajęcia, dalsza egzekucja z tych środków jest zabroniona, a sumy zajęte i nierozdysponowane podlegają zwrotowi.